Copyright © 2013-2019 Matrickx BV. Alle rechten voorbehouden. De website van Matrickx BV is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving, kan het echter voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Matrickx BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Matrickx het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Matrickx BV naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Matrickx BV beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Matrickx BV vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze Privacy verklaring.Er kunnen op geen enkele manier rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie – worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden van Matrickx BV waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes, producten en diensten van Matrickx BV zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Matrickx behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Matrickx BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matrickx BV. Matrickx BV is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.